Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος υποβάλλονται προς ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχονται από εταιρεία ορκωτών λογιστών ετησίως.

Για λόγους διαφάνειας, το Ίδρυμα δημοσεύει στην ενότητα αυτή τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητά του (Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμούς, Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς).

Θα τους βρείτε στη δεξιά στήλη της σελίδας, στην ενότητα Downloads.

Βρείτε τα οικονομικά στοιχεία παλαιότερων ετών εδώ.