Το Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» αποτελεί μία σύμπραξη 10 Ιδρυμάτων της χώρας και απευθύνεται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζει στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο του 7ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως 36 δράσεις με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) εκάστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 8 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του Προγράμματος:

I. Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
II. Παιδί και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
III. Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού Και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ)
IV. Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada)
V. Προστασία του Περιβάλλοντος

i. Προστασία της Χλωρίδας και της Πανίδας στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
ii. Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Θάλασσες, Λίμνες, Ποτάμια και Υγροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)
iii. Προστασία Δασικών και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

VI. Κοινωνική Καινοτομία σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)
VII. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες (Helidoni Fοundation)

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες, γενικές προϋποθέσεις (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα):

  1. Να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (ιδρύματα, σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 Ν. 4430/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. Να έχουν ετήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα απ’ όλες τις πηγές (φορολογητέα – αφορολόγητα) έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023, όπως τούτο θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο λογιστικό έγγραφο (π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, ισοζύγιο).
  3. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη σύστασή τους και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα κατά τον χρόνο ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρόσκλησης [δηλαδή για τον έβδομο (7ο) κύκλο να έχουν ιδρυθεί έως και την 26η Φεβρουαρίου του 2023].
  4. Να μην ανήκουν στο Δημόσιο ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να μην αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται από τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και εν γένει να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ή την εποπτεία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή συνδικαλιστικό – επαγγελματικό χαρακτήρα.

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέσω του Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, στις 14:00, στο  Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου).

Μπορείτε να βρείτε τις επιχορηγούμενες οργανώσεις και τα έργα του 7ου κύκλου του Προγράμματος εδώ.

Στην ενότητα downloads στο δεξί μέρος της σελίδας θα βρείτε την υπεύθυνη δήλωση, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, το έντυπο του προϋπολογισμού και το αρχείο των συχνών ερωτήσεων.

Mπορείτε να βρείτε την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος, εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Συντονιστή του Προγράμματος, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο: [email protected], 210 0107764