Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει μία ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, για την υποβολή προτάσεων έργων προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος “PREVENT – Preventing gender-based violence and violence against children”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) 2023-DAPHNE. Στόχος του προγράμματος PREVENT είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και της Βίας κατά των Παιδιών» στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της βίας κατά των παιδιών, και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων συνηγορίας, έρευνας και υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί βία.

Η ανοιχτή πρόσκληση επικεντρώνεται στις δύο (2) παρακάτω θεματικές:

 • 1η θεματική: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας»
 • 2η θεματική: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Παιδιών»

Η διαθέσιμη μέσω της παρούσας πρόσκλησης επιχορήγηση ανέρχεται σε €1.610.000 (€1.288.000 για την Ελλάδα και €322.000 για την Κυπριακή Δημοκρατία) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων που επικεντρώνονται στην υλοποίηση των ακόλουθων τύπων δράσεων:

Για την 1η θεματική: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας»:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών, εργαλείων ή συστημάτων για την πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας
 • Παροχή συμπεριληπτικών ως προς το φύλο υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα ή/και μάρτυρες έμφυλης βίας
 • Διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων με στόχο την ενημέρωση για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 • Υλοποίηση δράσεων συνηγορίας, εποπτείας και παρακολούθησης των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς και των εθνικών και διεθνών πολιτικών στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας
 • Εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης ή/και δράσεις κινητοποίησης σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Για την 2η θεματική: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Παιδιών»:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών, εργαλείων ή συστημάτων για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών
 • Παροχή φιλικών προς τα παιδιά υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα ή/και μάρτυρες βίας κατά των παιδιών
 • Διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων με στόχο την ενημέρωση για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών
 • Υλοποίηση δράσεων συνηγορίας, εποπτείας και παρακολούθησης των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς και των εθνικών και διεθνών πολιτικών στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας κατά των παιδιών
 • Εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης ή/και δράσεις κινητοποίησης σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 5 Ιουνίου 2024 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 (στις 17:00) μέσω της Πύλης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης, τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, στην ενότητα Downloads στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.