Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και κοινωφελής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με όραμα τη δημιουργία μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Οι δράσεις του Ιδρύματος αρθρώνονται στους εξής στρατηγικούς πυλώνες:

  • την προώθηση της παιδείας
  • την αναβάθμιση της υγείας
  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Προκειμένου να ενισχύσει το έργο, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος δεσμεύεται για:

  • την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ,
  • την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τις λειτουργίες του,
  • τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
  • την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση των δράσεων/έργων,
  • την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την τήρηση των απαιτήσεων του ΣΔΠ και τη συνεχή βελτίωσή του,
  • τη διατήρηση της ευθύνης για τη συνολική διαχείριση σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους την υλοποίηση διεργασιών που αφορούν το ΣΔΠ.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό, υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους και ανασκοπείται ετησίως από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.