Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του:

  • την προαγωγή της Παιδείας
  • την αναβάθμιση της Υγείας
  • την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • την προστασία του Περιβάλλοντος

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήματα για επιχορήγηση από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παρακάτω Προγραμμάτων:

  • Το «Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών», στο οποίο υποβάλλονται αιτήματα από δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις έως €5.000. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης Προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ. Ειδικότερα, φέτος η υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη προς τα σχολεία θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη». Το Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών δεν θα δέχεται αιτήσεις από σχολεία και η σχετική ενότητα στην πλατφόρμα έχει αφαιρεθεί. Το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση της κρίσιμης έλλειψης σε απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηριακής διδασκαλίας στα δημόσια Γυμνάσια και υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για την καταγραφή και αξιολόγηση των εν λόγω αναγκών.
  • Το «Πρόγραμμα Θεματικών Δωρεών», που προκηρύσσει θεματικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας ανά έτος. Για το έτος 2024 και με βάση τα ευρήματα της εκτίμησης κοινωνικών αναγκών εκ μέρους του Ιδρύματος, πρόκειται να διατεθεί ο σχετικός διαθέσιμος προϋπολογισμός των 250.000€ σε δωρεές ύψους έως 50.000€ έκαστη, στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής θεματικών προτάσεων που αφορούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:
  • Στους πυλώνες της Παιδείας και του Περιβάλλοντος: Υποστήριξη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πράσινη μετάβαση των σχολείων.
  • Στον πυλώνα της Υγείας: Υποστήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη της υγείας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ και η αίτηση χρηματοδότησης εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο έντυπο «Όροι και Προϋποθέσεις».