Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του:

  • την προαγωγή της Παιδείας
  • την αναβάθμιση της Υγείας
  • την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • την προστασία του Περιβάλλοντος

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήματα για επιχορήγηση από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παρακάτω Προγραμμάτων:

  • Το «Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών», στο οποίο υποβάλλονται αιτήματα από δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις έως €5.000. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης Προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Το «Πρόγραμμα Θεματικών Δωρεών», που προκηρύσσει θεματικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας ανά έτος. Αναλυτικές πληροφορίες για το «Πρόγραμμα Θεματικών Δωρεών» για το έτος 2023 μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Το Ίδρυμα, με στόχο την ανταπόκριση σε ορισμένες από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες της εποχής και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου των δωρεών του, ανακοινώνει τη διάθεση μέρους του ετήσιου προϋπολογισμού του ποσού 340.000€ για το έτος 2023 σε δωρεές ύψους έως 50.000€ εκάστη, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος θεματικών δωρεών που αφορούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Στον πυλώνα της Παιδείας: H ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
  • Στον πυλώνα της Υγείας: H προαγωγή της ψυχικής υγείας.
  • Στους πυλώνες της Κοινωνίας των Πολιτών & του Περιβάλλοντος: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στις ευάλωτες ομάδες.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ και η αίτηση (η οποία πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, πατώντας στο εικονίδιο «Υποβολή Προτάσεων») χρηματοδότησης εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο έντυπο «Όροι και Προϋποθέσεις».