Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του:

  • την προαγωγή της Παιδείας
  • την αναβάθμιση της Υγείας
  • την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • την προστασία του Περιβάλλοντος

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήματα για επιχορήγηση από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παρακάτω Προγραμμάτων:

  • Το «Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών», στο οποίο υποβάλλονται αιτήματα από δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις έως €5.000. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης Προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Το «Πρόγραμμα Θεματικών Δωρεών», που προκηρύσσει θεματικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας ανά έτος. Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση επιχορηγούμενων έργων του Πρόγραμματος για το 2023 εδώ.