Εκπαίδευση

Με τις δωρεές και τις πρωτοβουλίες που το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναλαμβάνει συστηματικά στον τομέα της παιδείας, επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της στη χώρα μας,...
Εκπαίδευση

Υγεία

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με σκοπό να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία και...
Υγεία

Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας δυνατής και ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών και στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της. Μια ενεργή, υγιής, δυναμική Κοινωνία των...
Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Περιβάλλον

Η χρηματοδότηση έρευνας για περιβαλλοντικά θέματα, η υποστήριξη μεγάλων προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και η στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής αποτελούν κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα...
Περιβάλλον