Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει δύο ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, για την υποβολή προτάσεων έργων προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος “BUILD-Building a robust and democratic civic space” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Citizens, Equality, Rights and Values). Στόχος του προγράμματος BUILD είναι η προστασία, η προώθηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της χρηματοδότησης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η 1η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στοχεύει στη διάδοση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις αξίες και τα δικαιώματα αυτά, μέσω της περαιτέρω διάχυσης και καλλιέργειάς τους.

Η διαθέσιμη μέσω της παρούσας πρόσκλησης επιχορήγηση ανέρχεται σε €1.172.222 (€950.000 για την Ελλάδα και €222.222 για την Κυπριακή Δημοκρατία) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Εξοικείωση των πολιτών και των ΟΚοιΠ με τις αξίες της Ε.Ε. και ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης, σεβασμού και προώθησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και των συνεργειών μεταξύ των ΟΚοιΠ, των ενδιαφερόμενων μερών και των συμμετεχόντων σε θέματα που σχετίζονται με την προώθηση των αξιών και των δικαιωμάτων της Ε.Ε.
  • Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις αξίες και τα δικαιώματα της Ε.Ε.
  • Βελτίωση της ικανότητας των ΟΚοιΠ να συμβάλλουν ενεργά στον δημοκρατικό και κοινωνικό διάλογο καθώς και να ενισχύσουν το έργο τους.
  • Προώθηση μιας κουλτούρας με ευρωπαϊκή προοπτική στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Υποστήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με ΟΚοιΠ σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με στόχο την προώθηση του σκοπού της εν λόγω πρόσκλησης.

Η 2η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” στοχεύει στην προστασία, προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτά κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαθέσιμη μέσω της παρούσας πρόσκλησης επιχορήγηση ανέρχεται σε €1.172.222 (€950.000 για την Ελλάδα και €222.222 για την Κυπριακή Δημοκρατία) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: 

  • Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων σε θέματα προστασίας των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών.
  • Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Υποστήριξη των ΟΚοιΠ στις προσπάθειές τους να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε. και να ενεργήσουν ως παρατηρητές της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων.
  • Αύξηση της συμμετοχής των ΟΚοιΠ σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ ΟΚοιΠ διαφορετικών κρατών-μελών της Ε.Ε., με στόχο την προώθηση του σκοπού της εν λόγω πρόσκλησης.

Για τα πλήρη κείμενα των δύο προσκλήσεων παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα downloads στη δεξιά πλευρά της σελίδας, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία βαθμολόγησης και επιλογής, μπορείτε να  ανατρέξετε στο αρχείο «Οδηγίες προς Υποψήφιους».

Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του BUILD και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιό του μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος εδώ.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.