Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα παρέχει στις επιχορηγούμενες οργανώσεις που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης ικανοτήτων. Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από το Social Dynamo, το NGO Hub  του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Ο σκοπός της ανάπτυξης ικανοτήτων των οργανώσεων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου τους, η επίτευξη των στόχων τους και η ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα ξεκινήσει με την υποστήριξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟκοιΠ), που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στο εν λόγω πρόγραμμα, στον σχεδιασμό των έργων τους μέσω εργαστηρίων συγγραφής αιτήσεων, καθώς και μια εκπαίδευση σχετική με τη ανάπτυξη πολιτικής παιδικής προστασίας.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα συνεχίσει με την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την οργανωσιακή ανάπτυξη και θεματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους νόμους της Ε.Ε. σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και  με την προστασία των παιδιών και τις πολιτικές προστασίας αυτών προς τις επιχορηγούμενες Οργανώσεις. Παράλληλα, θα προσφερθoύν υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της ομαδικής καθοδήγησης (team mentoring), της καθοδήγησης στελεχών (executive coaching), της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά και φορολογικά ζητήματα καθώς και στοχευμένες δράσεις δικτύωσης.

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων διακρίνονται σε προαιρετικές και υποχρεωτικές. Υποχρεωτικές δράσεις για τις επιχορηγούμενες ΟΚοιΠ είναι οι παρακάτω:

  • Συμπλήρωση του Χάρτη Ικανοτήτων (https://www.ngocapacitymap.gr/)
  • Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του 40ωρου προγράμματος εκπαιδευτικών εργαστηρίων για θέματα οργανωσιακής ανάπτυξης
  • Συμμετοχή στα θεματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.