Οι δωρεές ιδιωτών μπορούν να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του Ιδρύματος ή σκοπούς με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι οι δωρητές.

Το πλαίσιο πραγματοποίησης μιας ιδιωτικής δωρεάς είναι απλό και ευέλικτο, καθώς οι δωρεές ιδιωτών μπορούν να υλοποιηθούν με την προσφορά κεφαλαίου οποιουδήποτε μεγέθους. Μία δωρεά υλοποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής του δωρητή και είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι δωρεές ιδιωτών που υπερβαίνουν τις €50.000 μπορούν να αποτελέσουν και Ονομαστικές Δωρεές (Named Funds).

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Ονομαστικής Δωρεάς αποτελεί η δωρεά του ιδιώτη Σάββα Παραστατίδη. Η δωρεά του μετατράπηκε στην ονομαστική υποτροφία «Σάββας Παραστατίδης», μια Διδακτορική Υποτροφία που προκηρύχθηκε για πρώτη φορά το 2022 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, το πανεπιστήμιο όπου σπούδασε ο δωρητής, ένας νέος άνθρωπος με διάθεση προσφοράς.

Επιθυμία του Σάββα Παραστατίδη, μηχανικού πληροφορικής σε σημαντικές θέσεις διεθνών εταιρειών, είναι, όπως μοιράζεται, να υποστηρίξει νέους επιστήμονες: «Ο χρόνος μου στο Πανεπιστήμιο μου άνοιξε ευκαιρίες που σήμερα μου επιτρέπουν να συνεισφέρω πίσω, στον βαθμό που μπορώ, και να βοηθήσω την επόμενη γενιά επιστημόνων».