Οι δωρεές που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη υπηρετούν το οραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αντικατοπτρίζουν τις 4 στρατηγικές προτεραιότητες του Ιδρύματος:

  • την προαγωγή της παιδείας
  • την αναβάθμιση της υγείας
  • την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών
  • την προστασία του περιβάλλοντος

Προαγωγή της παιδείας

Με τις δωρεές και τις πρωτοβουλίες που το Ίδρυμα αναλαμβάνει συστηματικά στον τομέα της παιδείας, επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της στη χώρα μας, την ανάδειξη της αριστείας και του επιστημονικού ήθους ως πρότυπα για την κοινωνία μας.

Αναβάθμιση της Υγείας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με σκοπό να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα στον χώρο της υγείας.

Με δωρεές του Ιδρύματος έχουν κατασκευαστεί πλήρεις νοσοκομειακές μονάδες και κλινικές και έχει χορηγηθεί ιατρικός εξοπλισμός στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.

Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών 

Το Ίδρυμα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας δυνατής και ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών και στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της.

Μια ενεργή, υγιής, δυναμική Κοινωνία των Πολιτών μπορεί να συμπληρώσει το κράτος, παρέχοντας υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, να συνδράμει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να συνεισφέρει συνολικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ίδρυσε το 2017 το Social Dynamo (Κοινωνικό Δυναμό) με στόχο να  προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν μοναδικό στο είδος του συνεργατικό χώρο για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Επιπρόσθετα, για την ενδυνάμωση την Κοινωνίας των Πολιτών:

Την χρονική περίοδο 2013 – 2017, το Ίδρυμα Μποδοσάκη λειτούργησε ως ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ στην Ελλάδα, με την ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες».  Το πρόγραμμα, ύψους €7,3 εκ., υποστήριξε μέσω της επιχορήγησης φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών 76 έργα σε όλη την Ελλάδα, με άμεσα ωφελούμενους 245.000 συνανθρώπους μας. Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό εδώ. Σήμερα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται από κοινού με το Solidarity Now το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών. Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό εδώ.

Προστασία του περιβάλλοντος

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υπήρξε από τα πρώτα κοινωφελή ιδρύματα στην Ελλάδα που έστρεψαν την προσοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση έρευνας για περιβαλλοντικά θέματα, η υποστήριξη μεγάλων προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και η στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής αποτελούν κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.