Επιτροπή Αριστείων

Η Επιτροπή Αριστείων είναι το βασικό συμβουλευτικό όργανο στη λειτουργία του θεσμού.

Στα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Αριστείων περιλαμβάνονται η υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για τα ενεργά πεδία του εκάστοτε κύκλου των Αριστείων, η κατάρτιση του σχεδίου της εκάστοτε προκήρυξης προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, η αποστολή προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων υποψηφιοτήτων, η παραλαβή των εν λόγω προτάσεων, η συγκρότηση των Επιτροπών Κρίσεως, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ σχετικά με τα προς βράβευση πρόσωπα.

Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα μέλη, εκ των οποίων οκτώ προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο (τουλάχιστον δύο για τον κάθε επιστημονικό κλάδο) και δύο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, συγκεκριμένα ex officio ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος.

Τα ακαδημαϊκά μέλη θα πρέπει να είναι αλλοδαποί καθηγητές και καθηγήτριες αλλοδαπών πανεπιστημίων ή αλλοδαποί ερευνητές και ερευνήτριες μεγάλων ερευνητικών κέντρων σε ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα πεδία των Αριστείων (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογικές Επιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες).

Στην Επιτροπή θα ορίζονται τέσσερις co-chairs εκ των ακαδημαϊκών μελών, ένας από καθένα εκ των προαναφερθέντων τεσσάρων επιστημονικών πεδίων. Για την επιλογή των co-chairs αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη της Επιτροπής. Σε κάθε κύκλο Αριστείων θα συμπροεδρεύουν δύο co-chairs, ένας από κάθε ενεργό πεδίο του κύκλου.

Επιτροπές Κρίσεως

Η Επιτροπή Αριστείων μπορεί κατά την κρίση της να συγκροτεί τριμελείς Επιτροπές Κρίσεως, μία για κάθε ενεργό πεδίο, για τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες (referees) διεθνούς κύρους.

Οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Κρίσεως υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αριστείων, η οποία στη συνέχεια υποβάλει τις προτάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Η ανακήρυξη των βραβευόμενων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος επί τη βάσει των προτάσεων της Επιτροπής Αριστείων.