Το Ίδρυμα δημοσιεύει στην ενότητα αυτή τα οικονομικά στοιχεία παλαιότερων ετών που αφορούν στη δραστηριότητά του (Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμούς, Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς):

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Προϋπολογισμός 2021
Προϋπολογισμός 2020
Προϋπολογισμός 2019
Προϋπολογισμός 2018
Προϋπολογισμός 2017
Προϋπολογισμός 2016

Ισολογισμός 2021
Ισολογισμός 2020
Ισολογισμός 2019
Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2014

Aπολογισμός 2021
Απολογισμός 2020
Απολογισμός 2019
Απολογισμός 2018
Απολογισμός 2017
Απολογισμός 2016
Απολογισμός 2015
Απολογισμός 2014