Προκήρυξη επιχορήγησης 15 θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο

 

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες και σε οργανισμούς στο Λουξεμβούργο.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:

1.Design-Production-Engineer-Internship-ACTinBlack

2. Software Engineer Internship – Amphinicy Technologies

3. Software Engineer Internship – Compellio

4. DevOps Internship – Compellio

5. Content Marketing Internship – Compellio

6. Private Banking Internship – Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

7. Junior Economist Internship – IDEA Foundation

8. Software Developer Internship – Intorel

9. Marketing and Sales Assistant Internship – Intorel

10. Strategy & Market Intelligence Internship – SES

11. Satellite Network Monitoring & Control Internship – SES

12. Distributed VoIP platform Internship – SES

13. Managed WiFi for VSAT Internship – SES

14. Universal Customer Interface Internship – SES

15. Sales Internship – vyzvoice

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης

 • Οι υποψήφιοι να είναι ΄Ελληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
 • ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5).
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση. Για όλες τις θέσεις απαιτείται Πτυχίο και Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • ΄Αριστη γνώση Η/Υ.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

 Επιπλέον πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 τα εξής:

 1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
 2. Έκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη θέση.
 3. Σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές: αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, εφόσον είναι βέβαιοι ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
 5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] (συμπληρώστε στο θέμα του email: «Αίτηση για πρακτική άσκηση στο Λουξεμβούργο»). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αναφέρουν ρητά τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις πρακτικής άσκησης που επιλέγουν στην αίτησή τους.

Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών και οργανισμών.

Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν στις εταιρείες και στους οργανισμούς και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.

Άλλες πληροφορίες

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Εμπορικό επιμελητήριο του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο. Προϋπόθεση, για την από το ΄Ιδρυμα επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης, αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την ενδιαφερόμενη για την άσκησή του σ’ αυτή συμμετέχουσα στο πρόγραμμα και έχουσα τη σχετική πρωτοβουλία εταιρεία ή οργανισμό.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.300,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία ή οργανισμό δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στο Λουξεμβούργο κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το ΄Ιδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία ή οργανισμό κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ΄Ιδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία ή οργανισμό διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία ή τον οργανισμό. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο ΄Ιδρυμα, με κοινοποίηση στην Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τ: +30 210 722 5849

E: [email protected]