Συμμετοχικά Εργαλεία για Κράτους Δικαίου στην Κύπρο

Φορέας Υλοποίησης: Oxygono
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 52.592,45€
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Εθνικό Επίπεδο

Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση και εφαρμογή νομοθετικών προνοιών που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ΟΚοιΠ, των πολιτών και του ευρύτερου κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και η διάθεση πλατφόρμων και συμμετοχικών εργαλείων για την εποπτεία της δραστηριότητας της Βουλής των Aντιπροσώπων και για τη δημιουργία δημοδοσίων από πολίτες και οργανωμένα σύνολα με δυνατότητα συνυπογραφής δημοδοσιών από φυσικά πρόσωπα. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ΟΚοιΠ στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying), δράσεις άσκησης πίεσης (advocacy) για τη μεταρρύθμιση ή/και ψήφιση ή/και ορθή εφαρμογή νομοθεσιών και προνοιών νομοθεσίας που αφορούν τη συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, και δράσεις διαβούλευσης και εξάσκησης Κοινοβουλευτικής Εποπτείας και άμεσης και αμερόληπτης ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ομάδες στόχοι:

Το έργο έχει δύο κύριες ομάδες στόχους, τις ΟΚοιΠ και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλες ομάδες στόχοι είναι τα άτομα σε θέσεις λήψης αποφάσεων και οι δημοσιογράφοι που ασκούν πολιτική δημοσιογραφία.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.