Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) 

Το έργο με τίτλο UNI-GENDER-MAP έχει στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων του έμφυλου χάρτη των 24 Πανεπιστημίων -Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα πρόσφατα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές δράσεις του έργου είναι:

  • Η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του έμφυλου χάρτη των ΑΕΙ στην Ελλάδα.
  • Η εκπόνηση έκθεσης αποτίμησης του συγκεντρωτικού έμφυλου Χάρτη στην οποία θα αναλύονται οι τομείς και τα χαρακτηριστικά του έμφυλου χάσματος.
  • Η εκπόνηση καταλόγου καλών πρακτικών για την έμφυλη ισότητα και την προώθηση των γυναικών στα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα πεδία που αναφέρονται στον Έμφυλο Χάρτη (κέντρα αποφάσεων, ακαδημαϊκή ιεραρχία, διοικητικό προσωπικό κλπ).

Οι δράσεις αυτές καθίστανται ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές στο πλαίσιο των πρόσφατων προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στις χρηματοδοτήσεις της έρευνας (Horizon Europe).