Προκήρυξη 49ου Προγράμματος Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη ακ. έτους 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 49η χρονιά την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2021.

Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία στους εξής κλάδους σπουδών:

Βιολογίας:

Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

Διοίκησης Επιχειρήσεων:
 1. Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 3. Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 4. Διοίκηση Τεχνολογίας
 5. Διαχείριση Κρίσεων
 6. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 7. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 8. ΜΒΑ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
 1. Ανάλυση Δεδομένων
 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
 3. Διοίκηση Τεχνολογίας
 4. Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές
 5. Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
 6. Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις
 7. Ρομποτική
 8. Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 9. Τεχνητή Νοημοσύνη
 10. Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών
 11. Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων
 12. Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους
 13. Ψηφιακές Τεχνολογίες
Περιβαλλοντικών Επιστημών:

Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

Γεωπονίας:

Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής:
 1. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου
 2. Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
 3. Μοριακή Βιοϊατρική – Μηχανισμοί Ασθενειών
 4. Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
 5. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
 6. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 7. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
 8. Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων
Ιατρικής:
 1. Αναγεννητική Ιατρική
 2. Διαχείριση Πόνου
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 4. Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας
 5. Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική
 6. Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
 1. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 3. Προστασία Μνημείων
Πολιτικών Μηχανικών:
 1. Αντισεισμική Τεχνολογία,
 2. Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
 3. Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων
 4. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
 1. Νανοτεχνολογία
 2. Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 3. Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου
 4. Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος
 5. Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:
 1. Βιομοριακή – Βιοϊατρική Μηχανική
 2. Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
 3. Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
 4. Νανοτεχνολογία
 5. Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 6. Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 1. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις επιδιωκόμενες σπουδές, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
 2. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχου επιπέδου πτυχίο για λοιπές γλώσσες.
 3. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,2/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1994. Ειδικά η ηλικία των απόφοιτων ή τελειόφοιτων Ιατρικών Σχολών και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
 5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 7. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2021 και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bodossaki.gr.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την εκλεκτή κοινότητα των 2.500  υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτυώσεις, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Νοέμβριος 2020

49ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

1. Αίτηση και Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση του Υποψήφιου.

Η αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr στο ακόλουθο link.

 • Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου όλων των ετών σπουδών, καθώς και πτυχίο/δίπλωμα του Πανεπιστημίου, εάν ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος. Για τους τελειόφοιτους απαιτείται πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο βαθμολογίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8,00.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πτυχίο της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE για όσους το πρόγραμμα σπουδών επιβάλει αυτές τις εξετάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πτυχίο ξένης γλώσσας δηλώνεται στην αίτηση.
 • Αίτηση ή αλληλογραφία (email) με τα Πανεπιστήμια, στα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Όσες αιτήσεις δεν έχουν ακόμα υποβληθεί, καταθέτονται στο Ίδρυμα αμέσως μετά την υποβολή τους στο Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές του, απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής, καθώς και αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί πρέπει να  επισυνάψουν αντίγραφο ερευνητικού πρωτοκόλλου.
 • Συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου (τουλάχιστον 2) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο πρότυπο συστατικής επιστολής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφορετικά θα πρέπει με τις συστατικές επιστολές των καθηγητών να απαντώνται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρότυπο.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας του υποψήφιου, εφ’ όσον η προϋπηρεσία έχει ορισθεί ως προϋπόθεση για την αποδοχή του στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Τούτο απαιτείται μόνο για τους υποψήφιους για λήψη πτυχίου ΜΒΑ.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) και βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπα Ε-9), εφ’ όσον υποβάλλονται, των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι:

Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Ίδρυμα,

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, και

Γ) δίνει τη συγκατάθεσή του στο Ίδρυμα για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των σκοπών του, των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας του, καθώς και για την αναζήτηση και χρήση πληροφοριών σχετικών με κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο υποψήφιος ή θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

2.- Διαδικασία επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος καλεί κατά την κρίση της σε συνέντευξη υποψήφιους υποτρόφους, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινομένων υποτρόφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτρόφων και για τον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν σε κάθε επιστημονικό κλάδο, ανάλογα με τα προσόντα, τις διακρίσεις και την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

3. Οριστικοποίηση της υποτροφίας

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει αρχικά επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά:

Α) Το Πτυχίο του (εφ’ όσον δεν έχει ήδη υποβληθεί).

Β) Πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου όπου θα φοιτήσει, το οποίο πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών, τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση (για μεταπτυχιακά προγράμματα) ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής (για διδακτορικές σπουδές).

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι του προσφέρεται ή όχι υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά της.

Η υποτροφία οριστικοποιείται και χορηγείται μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας δεν δύναται να ανασταλεί.

4. Ποσό και διάρκεια υποτροφίας

 (α) Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας για δαπάνες διαβίωσης είναι:

– Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια € 550, εφ’ όσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και € 400, εφ’ όσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.

– Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α και στον Καναδά $ 1.000.

– Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη € 750.

(β) Το Ίδρυμα χορηγεί επίσης υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων, εφ’ όσον απαιτούνται και έως του ποσού που ορίζεται ως εξής:

– Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια έως € 3.000 ετησίως.

– Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη έως € 8.400 ετησίως.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης, είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων ή και τις δύο.

Το Ίδρυμα διατηρεί επίσης το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, κατά την απόλυτη κρίση του, την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου, να χορηγήσει μόνον μέρος των ως άνω ποσών, χωρίς να οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Η συνολική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον ελάχιστο χρόνο σπουδών, που καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

5. Υποχρεώσεις του υποτρόφου

 Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Α) Να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή:

– για κάθε εξάμηνο σπουδών έκθεση προόδου και αναλυτική βαθμολογία (για μεταπτυχιακά προγράμματα).

– για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών έκθεση προόδου και συστατική επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή (για διδακτορικές διατριβές).

B) Να συντάξει και να υποβάλει στο Ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή:

– μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοπτική έκθεση σχετικά με την επιστημονική δραστηριότητα, και το πρόγραμμά του για τα αμέσως επόμενα χρόνια (για μεταπτυχιακά προγράμματα).

– μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, αντίγραφο διδακτορικής διατριβής, καθώς και συνοπτική έκθεση σχετικά με το επιστημονικό και επαγγελματικό πρόγραμμά του για τα αμέσως επόμενα χρόνια (για διδακτορικές διατριβές).

Γ) Σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. υποτροφία, αμοιβή από έμμισθη θέση βοηθού, εργασία κ.λπ.) είτε από το Πανεπιστήμιο όπου σπουδάζει είτε από άλλο φορέα, να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.

6. Διακοπή υποτροφίας

Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν ο υπότροφος περατώσει ή διακόψει νωρίτερα τις σπουδές του.
 • Αν από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών.
 • Αν δεν τηρήσει τις ανωτέρω (υπό την παράγραφο 5) υποχρεώσεις του.
 • Όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν.

Ειδικά σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας, είτε για τον περιορισμό του ποσού της.

Νοέμβριος 2020