Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος δεσμεύεται για:
– την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ.
– την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
– τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
– την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
– την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την τήρηση των απαιτήσεων του ΣΔΠ και τη συνεχή βελτίωσή του.
– τη διατήρηση της ευθύνης για τη συνολική διαχείριση σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους της υλοποίησης διεργασιών που αφορούν το ΣΔΠ.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή στην ενότητα Downloads στα δεξιά αυτής της σελίδας.