Προκήρυξη 47ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών ακ. έτους 2019 – 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 47ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2019 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019 2020. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

 1. Βιολογίας:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων:

Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων,
Διοίκηση Τεχνολογίας.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
Διοίκηση Τεχνολογίας,
Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Τεχνητή Νοημοσύνη,
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών,
Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων,
Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους.

 1. Περιβαλλοντικών Επιστημών:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

 1. Γεωπονίας:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

 1. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής:

Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου,
Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
Μοριακή Βιοϊατρική – Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

 1. Ιατρικής:

Αναγεννητική Ιατρική,
Διαχείριση Πόνου,
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Προστασία Μνημείων.

 1. Πολιτικών Μηχανικών:

Αντισεισμική Τεχνολογία,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 1. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

 1. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:

Βιομοριακή – Βιοϊατρική Μηχανική,
Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος.

Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A., Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ανάλυση Δεδομένων.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 1. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 2. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
 3. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
 4. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1992. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1990.
 5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 7. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Μαρτίου 2019, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την παρούσα προκήρυξη πληροφοριών μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr.

Δεκέμβριος 2018

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

 1.- Αίτηση και Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση του Υποψήφιου.

Η αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr στο ακόλουθο link.

 • Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου όλων των ετών σπουδών, καθώς και πτυχίο του Πανεπιστημίου, εάν ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος. Για τους τελειόφοιτους, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πτυχίο της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, καθώς και αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE για όσους το πρόγραμμα σπουδών επιβάλει αυτές τις εξετάσεις.
 • Αίτηση / αιτήσεις στο/α Πανεπιστήμιο/α, που ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, υποβάλλεται στο Ίδρυμα αμέσως μετά την υποβολή της στο Πανεπιστήμιο.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί πρέπει να  επισυνάψουν αντίγραφο ερευνητικού πρωτοκόλλου.
 • Συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου (τουλάχιστον 2), οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο συστατικής επιστολής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφορετικά θα πρέπει με τις συστατικές επιστολές των καθηγητών να απαντώνται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρότυπο.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας του υποψήφιου, εφ’ όσον η προϋπηρεσία έχει ορισθεί ως προϋπόθεση για την αποδοχή του στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Τούτο απαιτείται μόνο για τους υποψήφιους για λήψη πτυχίου ΜΒΑ.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) και βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης εφ’ όσον υποβάλλονται, των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι:

Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Ίδρυμα,

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, και

Γ) δίνει τη συγκατάθεσή του στο Ίδρυμα για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των σκοπών του, των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την αναζήτηση και χρήση πληροφοριών σχετικών με κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο υποψήφιος ή θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

2.- Διαδικασία επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος καλεί κατά την κρίση της σε συνέντευξη υποψήφιους υποτρόφους, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινομένων υποτρόφων. Οι συνεντεύξεις γίνονται μόνο με φυσική παρουσία του υποψήφιου και πραγματοποιούνται στα γραφεία του Ιδρύματος μεταξύ 15 Μαρτίου και 15 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση αδυναμίας των υποψηφίων να παρίστανται στην συνέντευξη τότε η αίτησή τους ακυρώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτρόφων και για τον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν σε κάθε επιστημονικό κλάδο, ανάλογα με τα προσόντα, τις διακρίσεις και την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

3.- Οριστικοποίηση της υποτροφίας.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει κατ’ αρχήν επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά:

Α) Το Πτυχίο του (εφ’ όσον δεν έχει ήδη υποβληθεί).

Β) Πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου που θα φοιτήσει, το οποίο πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών, τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει διδακτορικό.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι του προσφέρεται ή όχι υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά της.

Η υποτροφία οριστικοποιείται και χορηγείται μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας δεν δύναται να ανασταλεί.

4.- Ποσό υποτροφίας.

– Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας για δαπάνες διαβίωσης είναι:

Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια € 550, εφ’ όσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και € 400, εφ’ όσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.

Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. $ 1.000.
Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη € 750.

– Το Ίδρυμα χορηγεί επίσης υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων, εφ’ όσον απαιτούνται και έως του ποσού που ορίζεται ως εξής:

Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια έως € 3.000 ετησίως.
Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη έως € 8.400 ετησίως.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων ή και τις δύο.

Η συνολική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον ελάχιστο χρόνο σπουδών, που καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί για έως τρία (3) ακόμη έτη σε σπουδάζοντες στο εξωτερικό και για έως (4) τέσσερα ακόμη χρόνια σε σπουδάζοντες στην Ελλάδα.

5. Υποχρεώσεις του υποτρόφου.

Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Α) Να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή έκθεση προόδου και πρόβλεψη του χρόνου περάτωσης των σπουδών του κάθε έξι (6) μήνες.

 1. B) Να υποβάλλει στο Ίδρυμα βεβαιώσεις κανονικής παρακολούθησης των σπουδών του και πιστοποιητικά βαθμολογίας κατά την λήξη κάθε περιόδου σπουδών, όπως καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Γ) Σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. υποτροφία, αμοιβή από έμμισθη θέση βοηθού, εργασία κ.λπ.) από το Πανεπιστήμιο που σπουδάζει ή από άλλο φορέα, να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.

Δ) Εφ’ όσον στη σύμβαση της υποτροφίας προβλέπεται παράτασή της, να υποβάλει στο Ίδρυμα σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του διανυόμενου ακαδημαϊκού έτους της υποτροφίας.

6. Διακοπή υποτροφίας

Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν ο υπότροφος περατώσει ή διακόψει σε νωρίτερο χρόνο τις σπουδές του.
 • Αν από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών.
 • Αν λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Ειδικώς για τους υποτρόφους υποψηφίους διδάκτορες που τυχόν χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα για οποιοδήποτε ερευνητικό αντικείμενο, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας είτε για τον περιορισμό του ποσού της.
 • Όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν.

Δεκέμβριος 2018