Προκήρυξη Βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες έτους 2021

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2021.

Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος- Μποδοσάκης Αθανασιάδης, επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2021,  θα χορηγήσει τέσσερα  (4)  Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

 1. Βασικές Επιστήμες :
  Μαθηματικά.
 1. Βιοεπιστήμες :
  Βιοϊατρικές Επιστήμες.
 1. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία :
  Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.
 1. Κοινωνικές Επιστήμες :
  Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1980.

Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονα του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα στα οποία υπηρετούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο e-mail :  [email protected], με τα εξής έγγραφα:

 1. Πρόταση υποψηφιότητας με σαφή αναφορά του επιστημονικού τομέα που αφορά και περιγραφή των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων του υποψηφίου κατά τεκμηριωμένο τρόπο και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.
 2. Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου περί της αποδοχής της υποψηφιότητάς του.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, κ.λ.π.).

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπλέον, απαιτείται η υποβολή, στο προαναφερθέν e-mail, τριών (3) συστατικών επιστολών από επιστήμονες του κλάδου του υποψηφίου (referees), με αναφορά στην αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου, στις προοπτικές και στην προσωπικότητά του.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν απ’ ευθείας με e-mail στο Ίδρυμα μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2020.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η συμβολή των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, η διεθνής αναγνώριση του έργου τους και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων. Οι Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως υποβάλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία εισηγείται στο Ίδρυμα τους επικρατέστερους υποψηφίους προς βράβευση. Η ανακήρυξη των βραβευομένων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψήφιους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το έργο τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722-3244, e-mail: [email protected]

Προκήρυξη και βραβευθέντες προηγούμενων ετών 

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και τον κατάλογο με τους βραβευθέντες προηγούμενων ετών.