Προκήρυξη θέσης του Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας.

Λίγα λόγια για τον ρόλο:

Ο Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας προΐσταται του τμήματος και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής της επικοινωνίας του Ιδρύματος. Αναφέρεται στη Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

Ο Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας έχει την ευθύνη της εισήγησης της στρατηγικής της επικοινωνίας του Ιδρύματος καθώς και της υλοποίησης αυτής. Το πλάνο επικοινωνίας έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη διάχυση του οράματος του Ιδρύματος, προβάλλοντας τις δράσεις του, τη διαφανή λειτουργία του και αναδεικνύοντας το αποτύπωμα του στην κοινωνία. Αρμοδιότητα του Τμήματος Επικοινωνίας αποτελεί η υποστήριξη των επικοινωνιακών δράσεων όλων των τμημάτων του ιδρύματος.

Καθήκοντα

 • Ευθύνη για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής της επικοινωνίας και προβολής του Ιδρύματος για όλα τα μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των Μ.Μ.Ε., των διαδικτυακών μέσων του Ιδρύματος, και μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Ευθύνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των δράσεων επικοινωνίας και εκδηλώσεων του Ιδρύματος.
 • Ευθύνη κάθε μορφής περιεχομένου που διαχέεται προς τα Μ.Μ.Ε., τον ιστότοπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο «κοινό» του Ιδρύματος.
 • Δημιουργία, ενίσχυση, ανατροφοδότηση σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με την κοινότητα της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Συντονισμός και αξιολόγηση δικτύου εξωτερικών συνεργατών επικοινωνίας του Ιδρύματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προτιμητέος.
 • Ελάχιστη εμπειρία 15 ετών στα θέματα επικοινωνίας.
 • Εμπειρία σε θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών, άμεσα ή μέσω ΕΚΕ.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση και σχέσεις στο χώρο των ΜΜΕ.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ MSOffice, social media, special media programs etc.)

Απαιτούμενες προσωπικές δεξιότητες:

 • Στρατηγική σκέψη και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Γνώση και ευαισθησία για τα θέματα φιλανθρωπίας.
 • Εξαιρετικές ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων σύναψης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητες.
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και οργάνωση εργασιών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

 • Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

Από τους επικρατέστερους υποψήφιους θα ζητηθούν, στην τελική φάση αξιολόγησης, αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.