Προκήρυξη θέσης υπεύθυνου ανάπτυξης και εξεύρεσης πόρων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Υπευθύνου του Τμήματος Ανάπτυξης και Εξεύρεσης Πόρων.

Λίγα λόγια για τον ρόλο:

H αποστολή του Τμήματος Ανάπτυξης & Εξεύρεσης Πόρων είναι η ανάπτυξη του Ιδρύματος και η διεύρυνση της οικονομικής του βάσης, μέσω δωρεών και χορηγιών.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

 • H στρατηγική διεύρυνση της υφιστάμενης βάσης δωρητών / χορηγών του Ιδρύματος και ο εντοπισμός νέων πηγών για την άντληση κεφαλαίων.
 • Η ενδυνάμωση του δικτύου των συνεργασιών του Ιδρύματος.
 • Η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους υπάρχοντες δωρητές / χορηγούς, έτσι ώστε να ενισχυθεί το κοινωφελές έργο του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τους δωρητές / χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών υποχρεώσεων προς αυτούς (όπως η σύναψη συμβάσεων και η υποβολή αναφορών προς αυτούς).
 • Η συστηματική παρουσίαση των σκοπών, του κοινωφελούς έργου και του οράματος του Ιδρύματος σε ενδιαφερόμενους να το ενισχύσουν φορείς (πιθανούς δωρητές / χορηγούς) στην Ελλάδα και  το εξωτερικό.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τεσσάρων (4) ετών, κατ’ ελάχιστον, στην εξεύρεση πόρων για κοινωφελείς σκοπούς.
 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο., και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα.
 • Εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων σχετιζομένων με  χορηγούς και δωρητές.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Σωστός στρατηγικός σχεδιασμός & οργάνωση
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ευχέρεια ομιλίας σε κοινό
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Ανάλυση & επίλυση προβλημάτων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

Από τους επικρατέστερους υποψήφιους θα ζητηθούν, στην τελική φάση αξιολόγησης, αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.