Προκήρυξη θέσης εργασίας: Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη αναζητά υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου διεύθυνσης του Ιδρύματος.

Λίγα λόγια για τη θέση

 • Φροντίδα για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου.
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διοργάνωση συναντήσεων
 • Σύνταξη επιστολών
 • Προετοιμασία –  συντονισμό – παρακολούθηση προγράμματος προισταμένου/νης
 • Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις
 • Ταξιδιωτικές κρατήσεις

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • ΄Αριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • ΄Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες

 • Οργανωτικότητα
 • Προσαρμογή στους ρυθμούς που απαιτεί η εργασία
 • Σωστή διαχείριση του χρόνου και αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εχεμύθεια
 • Ευγένεια, Σύνεση, Σοβαρότητα
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa@bodossaki.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα : «Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» έως τις 26 Ιανουαρίου 2018.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψήφιους στην τελική φάση αξιολόγησης. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.