Προκήρυξη θέσης εργασίας: Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη αναζητά υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου διεύθυνσης του Ιδρύματος.

Λίγα λόγια για τη θέση

 • Φροντίδα για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου.
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διοργάνωση συναντήσεων
 • Σύνταξη επιστολών
 • Προετοιμασία –  συντονισμό – παρακολούθηση προγράμματος προισταμένου/νης
 • Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις
 • Ταξιδιωτικές κρατήσεις

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • ΄Αριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • ΄Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες

 • Οργανωτικότητα
 • Προσαρμογή στους ρυθμούς που απαιτεί η εργασία
 • Σωστή διαχείριση του χρόνου και αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εχεμύθεια
 • Ευγένεια, Σύνεση, Σοβαρότητα
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψήφιους στην τελική φάση αξιολόγησης. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.