Προκήρυξη θέσης Δικηγόρου

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά δικηγόρο με πάγια αντιμισθία και προοπτική για τη θέση του Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος Μποδοσάκη έχει την ευθύνη της πλήρους νομικής υποστήριξης του έργου του Ιδρύματος.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

 • Γνωμοδοτήσεις και συμβάσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στην δραστηριότητα του Ιδρύματος, νομική επιμέλεια της λειτουργίας του, χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.
 • Ενδεικτικοί τομείς δικαίου: Δίκαιο νομικών προσώπων. Δίκαιο ακινήτων. Δίκαιο μισθώσεων. Εμπορικό δίκαιο. Δημόσιο – Φορολογικό δίκαιο. Εργατικό δίκαιο.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προτιμητέοι.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών άσκησης δικηγορίας.
 • Επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις βασικές αρμοδιότητες της θέσης.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες

 • Εξαιρετικός γραπτός λόγος.
 • Σωστός προγραμματισμός και οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:

 • πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα, με φωτογραφία, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την 15η Ιανουαρίου 2021, με τίτλο “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών”. Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις ιδιότητας και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους ενδιαφερόμενους κατά την τελική φάση αξιολόγησης.