Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή (-ριας) Προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά διαχειριστή προγραμμάτων για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων και Επιχορηγήσεων.

Λίγα λόγια για τον ρόλο:

Ο Διαχειριστής Προγραμμάτων εντάσσεται στο Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων και Επιχορηγήσεων του Ιδρύματος Μποδοσάκη και συνεργάζεται με τους Διαχειριστές και Βοηθούς Διαχειριστές Προγραμμάτων για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Επιχορηγήσεων.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες του ρόλου είναι οι εξής:

 • Η αξιολόγηση αιτημάτων προς επιχορήγηση.
 • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων και έργων με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με τους λοιπούς Διαχειριστές Προγραμμάτων του Ιδρύματος.
 • Η παρακολούθηση, η διαχείριση και ο απολογισμός της προόδου των έργων που επιχορηγούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
 • Η συγγραφή εκθέσεων και αναφορών.
 • Η αναζήτηση προγραμμάτων στα οποία το Ίδρυμα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση και η συγγραφή προτάσεων προς επιχορήγηση.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλων εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τρίτο τομέα στην Ελλάδα.
 • Η εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, παρουσιάσεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Η συμμετοχή και συμβολή σε συναντήσεις ομάδων εργασίας.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ιδρύματος και η καταγραφή των σχετικών αναγκών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 – 5 ετών στη διαχείριση έργων (project management).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Διαχειριστικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Δημιουργικότητα
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 • Ανάλυση & επίλυση προβλημάτων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Σωστός προγραμματισμός & οργάνωση
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψήφιους στην τελική φάση αξιολόγησης. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.