Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή Προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Διαχειριστή Προγραμμάτων για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων και Δωρεών.

Λίγα λόγια για τον ρόλο:

Ο Διαχειριστής Προγραμμάτων εντάσσεται στο Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων και Δωρεών του Ιδρύματος Μποδοσάκη και με τους άλλους Διαχειριστές και Βοηθούς Διαχειριστές Προγραμμάτων φροντίζει για την υλοποίηση των Προγραμμάτων και των Δωρεών του Ιδρύματος.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι οι εξής:

 • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων και έργων με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με τους λοιπούς Διαχειριστές Προγραμμάτων και τις άλλες μονάδες του Ιδρύματος.
 • Η αξιολόγηση αιτημάτων προς επιχορήγηση.
 • Η παρακολούθηση, η διαχείριση και ο απολογισμός της προόδου των έργων που επιχορηγούνται/υλοποιούνται από το Ίδρυμα συμπεριλαμβανομένου και της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου.
 • Η αναζήτηση προγραμμάτων στα οποία το Ίδρυμα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση και η συγγραφή προτάσεων προς επιχορήγηση.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ιδρύματος και η καταγραφή των σχετικών αναγκών.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλων εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τρίτο τομέα στην Ελλάδα.
 • Η συμμετοχή και η συμβολή σε συναντήσεις ομάδων εργασίας και η συγγραφή εκθέσεων και αναφορών.
 • Η εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, παρουσιάσεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 – 5 ετών στη διαχείριση έργων του τρίτου τομέα (project management). Πιστοποίηση σε project management θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ ειδικά των προγραμμάτων Microsoft office. Εμπειρία σε workflow και CRM προγράμματα θα εκτιμηθεί.
 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Ανάλυση & επίλυση προβλημάτων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Σωστός προγραμματισμός & οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 • Αποτελεσματική εργασία και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Δημιουργικότητα
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψήφιους στην τελική φάση αξιολόγησης.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.