Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή Ανάπτυξης/Development Officer

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Διαχειριστή Ανάπτυξης (Development Officer) για την στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης.

To Τμήμα Επικοινωνίας και Ανάπτυξης στοχεύει στην προώθηση και επικοινωνία του Ιδρύματος, καθώς και στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και την διεύρυνση της οικονομικής του βάσης, μέσω εξεύρεσης δωρεών από εταιρείες (στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και μεγάλους δωρητές (Major Donors Fundraising).

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

 • H διεύρυνση της υφιστάμενης βάσης δωρητών/ χορηγών του Ιδρύματος και ο εντοπισμός νέων πηγών για την άντληση κεφαλαίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το κοινωφελές έργο του Ιδρύματος.
 • Η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους υπάρχοντες δωρητές/ χορηγούς.
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τους δωρητές/ χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών υποχρεώσεων προς αυτούς (όπως η σύναψη συμβάσεων και η υποβολή αναφορών προόδου προς αυτούς) καθώς και θεμάτων κοινής επικοινωνίας και προβολής των χρηματοδοτούμενων έργων.
 • Η χαρτογράφηση πιθανών εταιρικών δωρητών/ χορηγών και η δημιουργία προτάσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμμάτων.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εξεύρεσης Πόρων από μεγάλους δωρητές.
 • Η ένταξη και βελτιστοποίηση του CRM συστήματος στη ροή των εργασιών του.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Σπουδές σε Κοινωνικές Επιστήμες ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προτιμητέος. Πιστοποίηση σε project management θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών, κατ’ ελάχιστον στη διαχείριση έργων του τρίτου τομέα (project management) ή στην εξεύρεση πόρων από εταιρικούς δωρητές & μεγάλους δωρητές για κοινωφελείς σκοπούς (Corporate/Major Donors Fundraising) ή σε Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR).
 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο., και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα.
 • Σε βάθος γνώση του τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εξεύρεσης Πόρων από μεγάλους δωρητές.
 • Εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων σχετιζόμενων με  χορηγούς και δωρητές.
 • Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων CRM.
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office και μεγάλη ευχέρεια σε Excel & PowerPoint.
 • Μεγάλη άνεση με τα ψηφιακά μέσα, εργαλεία και πλατφόρμες που μπορούν να υποστηρίξουν τον ρόλο

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Σωστός προγραμματισμός & οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

 

 • Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

Από τους επικρατέστερους υποψηφίους θα ζητηθούν, στην τελική φάση αξιολόγησης, αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.