Προκήρυξη Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου»

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, προκηρύσσει για 15η συνεχή χρονιά την χορήγηση τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022 – 2023 στα κάτωθι επιστημονικά πεδία:

 1. Ενεργειακή Τεχνολογία
 2. Περιβάλλον
 3. Υλικά – Νανοτεχνολογία
 4. Οπτοηλεκτρονική
 5. Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών
 6. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Μηχανική Όραση
 7. Πληροφορική – Επιστήμη Δεδομένων
 8. Αμεροληψία και Ποικιλομορφία (Diversity) στη Μηχανική Μάθηση
 9. Βιοτεχνολογία – Αγροτική Ανάπτυξη
 10. Ανοσοβιολογία
 11. Αναγεννητική Ιατρική
 12. Γενετική
 13. Γονιδιωματική Υπολογιστική
 14. Καρκινογένεση
 15. Νευροεπιστήμες
 16. Φαρμακολογία

Η Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων έληξε την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 18.000 € ετησίως για έρευνα στην Ελλάδα και σε 30.000 € ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό.

Κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail περί τα τέλη Ιουνίου 2022.

Προαιρετικά, οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμπληρωματικής οικονομικής υποστήριξης από το πρόγραμμα υποτροφιών του Hellenic Institute of Advanced Studies μέσω του συνδέσμου: https://hellenic-ias.org/fellowships/.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
 2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή διδακτορικού διπλώματος πανεπιστημίου του εξωτερικού. Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
 4. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δε δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Για την υποβολή πατήστε εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
 6. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές.
 7. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
 8. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υποψηφίου, η οποία εκδίδεται μέσω GOV.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι: α) ότι δεν κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας, β) ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, γ) ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, καθώς και δ) (για τους άντρες υποψηφίους) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού, καθώς και δικαιολογητικά για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος στη συνέχεια καλεί κατά την κρίση της σε συνέντευξη υποψήφιους υποτρόφους, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινομένων υποτρόφων. Το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτρόφων και για τον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν και οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

 • Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, η οποία εκδίδεται μέσω GOV.gr, στην οποία θα δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:

 1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
 2. Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.
 3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 4. Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
 5. Να μνημονεύει το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως χορηγό της υποτροφίας σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά στη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την εκλεκτή κοινότητα των 2.500  υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτυώσεις, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται μέσω email στο [email protected].

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • Στο πλαίσιο συμπλήρωσης και αξιολόγησης της αίτησης για υποτροφία καθώς και της χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμά μας επεξεργάζεται, υπό την ιδιότητα του ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», τα στοιχεία που παρέχουν οι υποψήφιοι με την αίτησή τους, καθώς και όσα αναφέρονται σε αυτή και θα ληφθούν, όπως περιγράφεται σε αυτή, σε συμμόρφωση με την σχετική εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Με τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας ο υποψήφιος αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη να επεξεργαστεί τα εν λόγω στοιχεία του, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση.
 • Σε περίπτωση που, μέσω της αίτησης ή της εκτέλεσης της σύμβασης υποτροφίας, ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα μας παρέχει στοιχεία τρίτων προσώπων (όπως καθηγητών, συνερευνητών κ.ο.κ.), ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα αναλαμβάνει και εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί νόμιμα από τον ίδιο και ότι έχει το δικαίωμα να τα διαβιβάζει σε μας για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ.
 • Τονίζουμε ότι για την υποβολή της αίτησης ή/και την εκτέλεση της σύμβασης υποτροφίας δεν ζητάμε καταρχήν ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως πληροφορίες / πιστοποιητικά για την υγεία του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα) που αφορούν τον υποψήφιο/Υπότροφο. Ρητώς ορίζεται ότι στην περίπτωση και μόνο που ο υποψήφιος/Υπότροφος παρέχει οικειοθελώς τέτοια Δεδομένα, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα αυτά κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του   υποψηφίου / Υποτρόφου, εκτός εάν η επεξεργασία των στοιχείων αυτών επιτρέπεται από άλλη νομική βάση, όπως σε περίπτωση που ο υποψήφιος /Υπότροφος αντίστοιχα με δική του πρωτοβουλία δημοσιοποιήσει οικειοθελώς την σχετική πληροφορία.
 • Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω Δεδομένα του υποψηφίου/Υποτρόφου για τους σκοπούς της διαχείρισης και αξιολόγησης της αίτησής του, για τους σκοπούς επιλογής των προσώπων που θα λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα και, εφόσον το σχετικό αίτημα τύχει εγκρίσεως από μας, για τη σύναψη και εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και των υποστηρικτικών αυτής λοιπών εγγράφων για την καταβολή της υποτροφίας. Επίσης, εφόσον η σχετική αίτηση γίνει δεκτή και ο υποψήφιος/Υπότροφος το επιλέξει, θα μπορούμε να κάνουμε χρήση ορισμένων Δεδομένων του, που θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση (ονοματεπώνυμο, εικόνα, βιογραφικά στοιχεία) για λόγους προβολής από μας του Προγράμματος Υποτροφιών και των επιτυχόντων αυτού. Τα αρμόδια τμήματα και το προσωπικό μας που διαχειρίζονται και αξιολογούν τα αιτήματα αυτά θα επεξεργαστούν τα Δεδομένα του υποψήφιου/Υποτρόφου για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς είναι απαραίτητο για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος και την εκτέλεση των σχετικών συμβατικών κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αναθέτουμε την επεξεργασία όλων ή ορισμένων αναγκαίων Δεδομένων του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και για τους σκοπούς της υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης, σε τρίτους συνεργάτες μας (όπως ενδεικτικά σε ακαδημαϊκούς συμβούλους, τεχνικούς ή και νομικούς συμβούλους μας), οι οποίοι θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία» και θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις που θα ορίζονται σε συμβάσεις ή/και νομικές πράξεις αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς και όχι για ίδιο λογαριασμό.
 • Σε περίπτωση που η αίτησή του υποψηφίου δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα του υποψηφίου που περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των υποτρόφων για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις διαφάνειας σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής υποτρόφων και για την άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεών μας έναντι τρίτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας και των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση είναι επιτυχής, τα εν λόγω Δεδομένα και όσα τυχόν χρειαστούν από τον υποψήφιο/Υπότροφο, θα τηρούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της χορήγησης σε αυτόν της αντίστοιχης υποτροφίας υπό τους όρους που έχει ορίσει το Ίδρυμα και έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει της παρούσας σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία αλλά των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στην περίπτωση αυτή τα Δεδομένα του Υποτρόφου τηρούνται για όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας συμφωνίας προς χορήγηση υποτροφίας. Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου θα τηρούμε τα Δεδομένα του Υποτρόφου για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα Δεδομένα παρασχέθηκαν και προς συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.
 • Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι απαραίτητη προκειμένου ο υποψήφιος να δηλώσει τη συμφωνία του για την υπαγωγή του στους όρους λήψης υποτροφίας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, όπως γνωστοποιούνται δια της παρούσας. Συνεπώς, η μη παροχή των εν λόγω Δεδομένων από τον υποψήφιο θα συνεπάγεται την αδυναμία μας να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα και στον νόμο και συνεπώς την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης στον συγκεκριμένο υποψήφιο της αιτηθείσας υποτροφίας.
 • Αναφορικά με την ως άνω επεξεργασία που κάνουμε, ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα έχει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει, υπό τους εκεί ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, ο νόμος και ειδικότερα:
  • Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα Δεδομένα του, τα οποία θα επεξεργαζόμαστε,
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης ή και διαγραφής αυτών,
  • Το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία και να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας,
  • Το δικαίωμα της φορητότητας των Δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία.
  • Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα, το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης που τυχόν είχε δώσει θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον και οποιαδήποτε επεξεργασία έγινε επί τη βάση της συγκατάθεσης θα παραμείνει νόμιμη μέχρι την ανάκληση αυτής.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/Υπότροφος ασκήσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα, θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να ικανοποιήσουμε το σχετικό αίτημα εντός των προβλεπομένων στη νομοθεσία χρονικών προθεσμιών, ενημερώνοντας τον συγκεκριμένο υποψήφιο/Υπότροφο γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.
 • Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψιν του αρμόδιου για ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
 • Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα διαφωνεί με την απόκριση σε σχετικό αίτημά του και την επεξεργασία των Δεδομένων του που κάνουμε σύμφωνα με την παρούσα, δικαιούται να απευθύνει αίτημα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των εγγράφων καταγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στον ιστότοπό της (dpa.gr).

Αθήνα, Φεβρουάριος 2022