Προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών ακ. έτους 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021
Στη μνήμη του «ΣΤΑΜΑΤΗ  Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ»

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για 13η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020 – 2021 τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία :
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4. ΥΛΙΚΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
10. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
11. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
12. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
13. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
14. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
15. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
16. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.  Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 30.000 ετησίως.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για την χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 20η Ιανουαρίου 2020.
Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail τον Απρίλιο 2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι.
Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1989. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1987.
4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Για την υποβολή πατήστε εδώ. Πριν υποβάλετε την αίτηση σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται δεξιά της σελίδας, στην ενότητα Downloads.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
4. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές.
5. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
6. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 α) ότι δεν κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας, β) ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, γ) ότι παρέχει ρητή συγκατάθεση προς το Ίδρυμα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό της εξέτασης της υποψηφιότητάς του, δ) ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, καθώς και ε) (για τους άντρες υποψηφίους) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού, καθώς και δικαιολογητικά για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα:
Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
Δήλωση του υποψήφιου αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά τους.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:
1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα, για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
2. Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.
3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
4. Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
5. Να μνημονεύει το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ως χορηγό της υποτροφίας, σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά τη μεταδιδακτορική έρευνα.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται με email στο [email protected] .