Προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για διακεκριμένους νέους επιστήμονες έτους 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/ νέους Ελληνίδες/ Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2023.

Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος – Μποδοσάκης Αθανασιάδης, επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελληνίδων/Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2023,  θα χορηγήσει τέσσερα  (4)  Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  1. Βασικές Επιστήμες: Χημεία
  2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
  3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
  4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Ελληνίδες/Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσες/όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά. Για τις μητέρες το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε τέκνο με όριο τα 2 έτη (ήτοι στις μητέρες με ένα τέκνο ημερομηνία γέννησης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1982 και μετά, ενώ στις μητέρες με παραπάνω από ένα τέκνο ημερομηνία γέννησης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1981 και μετά).

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονα του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα (Nominator). Οι υποψήφιες/ υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων προβλέπει δύο στάδια:

Α.  Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας της αίτησης καθώς και της ηλεκτρονικής υποβολής στο ακόλουθο link των κάτωθι  εγγράφων:

  1. Έγγραφη δήλωση της/του υποψηφίας/ου περί της αποδοχής της υποψηφιότητάς της/του
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα της/του υποψηφίας/ου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, κ.λπ.)
  3. Ε1 όπου θα αναγράφονται τα προστατευόμενα μέλη (σε περίπτωση που η υποψηφιότητα αφορά μητέρες υποψήφιες).

Β.  Οι υποψήφιες/ υποψήφιοι θα συμπληρώνουν στην αίτηση τα στοιχεία του nominator και τριών referees, οι οποίοι θα λαμβάνουν ένα αυτοματοποιημένο email, στο οποίο θα πρέπει να απαντάνε και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα αντίστοιχα:

  1. Πρόταση υποψηφιότητας με σαφή αναφορά του επιστημονικού τομέα που αφορά και περιγραφή των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων της/του υποψηφίας/ου κατά τεκμηριωμένο τρόπο και με αναφορά στις δημοσιεύσεις της/του (nomination letter). H πρόταση υποψηφιότητας υποβάλλεται από τον nominator και είναι εμπιστευτική.
  2. Μία συστατική επιστολή (reference letter) από κάθε referee με αναφορά στην αξιολόγηση του έργου της/του υποψηφίας/ου, στις προοπτικές και στην προσωπικότητά της/του υποψηφίας/ου. Οι referees θα πρέπει να είναι επιστήμονες του κλάδου της/του υποψηφίας/ου. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι τρεις (μία ανά referee) και είναι εμπιστευτικές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022. Η προθεσμία αυτή αφορά και τα δύο στάδια.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων θα βρείτε στο σχέδιο της αίτησης.

Δείτε τους Βραβευθέντες του Θεσμού

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η συμβολή των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, η διεθνής αναγνώριση του έργου τους και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, βάσει των στοιχείων που θα υποβληθούν.

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων. Οι Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως υποβάλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων, η οποία εισηγείται στο Ίδρυμα τις/τους επικρατέστερες/επικρατέστερους υποψήφιες/υποψηφίους προς βράβευση. Η ανακήρυξη των βραβευόμενων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει από τις/τους υποψήφιες/ υποψηφίους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το έργο τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιες/υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722-3244, e-mail: [email protected]