Διάλογος, Διαβούλευση, ΕνΔυνάμωση – (3Δ) Προστασία και Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο

Φορέας Υλοποίησης: Civil Society Advocates
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 29.987,82€
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Εθνικό Επίπεδο

Γενικός στόχος του έργου είναι η προστασία και η ενδυνάμωση του χώρου δράσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Κύπρο. Ο γενικός στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσω:

  1. Της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των ΟΚοιΠ και των δημόσιων αρχών
  2. Της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των ΟΚοιΠ και της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους, ώστε να ασκούν δράσεις συνηγορίας και να επιτελούν τον εποπτικό τους ρόλο με αποτελεσματικό και στρατηγικό τρόπο
  3. Της υλοποίησης δράσεων συνηγορίας, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις ΟΚοιΠ και στην ουσιαστική συμμετοχή τους σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις όπως σεμινάριο στρατηγικού σχεδιασμού, συντονιστικές συναντήσεις με την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής νομοθεσιών, μέτρων και πρακτικών που επηρεάζουν τη λειτουργία των ΟΚοιΠ στην Κύπρο, και σεμινάριο ανταλλαγής καλών πρακτικών με θέμα τη δομημένη συνεργασία ΟΚοιΠ και δημόσιων αρχών

Ομάδες Στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και οι δημόσιες αρχές.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.