Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Ιδρύματος Μποδοσάκη 2021

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Μποδοσάκη δέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας και εξετάζει αιτήματα οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τακτικού ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων που υλοποιεί. Οι αιτήσεις που δέχεται την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αξιολογούνται και στο τέλος κάθε έτους το Ίδρυμα αποφασίζει για τις δωρεές που θα πραγματοποιήσει το επόμενο έτος.

Για το έτος 2021, το Ίδρυμα αποφάσισε να διαθέσει τον προϋπολογισμό του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων αποκλειστικά για την ενίσχυση της παιδείας και της υγείας, δύο πυλώνων που εξ αιτίας της πανδημίας του COVID-19 χρειάζονται τη στήριξη μας όσο ποτέ άλλοτε.

Πιο συγκεκριμένα, στον πυλώνα της παιδείας το Ίδρυμα μέσω του προγράμματός του «Ψηφιακό Σχολείο για όλους», που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχολικές δομές της χώρας με τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και με δράσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με νέες τεχνολογίες. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Στον πυλώνα της υγείας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία και την ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Ίδρυμα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας θα στηρίξει τα νοσοκομεία αναφοράς και νοσοκομεία της περιφέρειας με την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Σε συνέχεια της αξιοποίησης του προϋπολογισμού του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων του Ιδρύματος για τις προαναφερθείσες ανάγκες, η σχετική πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων δεν θα δεχθεί αιτήματα προς υλοποίηση το 2021.

Επίσης, πέραν του τακτικού ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων, το Ίδρυμα αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει εμπράκτως την Κοινωνία των Πολιτών, της οποίας οι οργανώσεις βλέπουν στη διάρκεια της παρούσας κρίσης τους οικονομικούς της πόρους να μειώνονται, ενώ αναλαμβάνουν ένα μεγάλο βάρος των προβλημάτων που έφερε η πανδημία, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες. Έτσι, το Ίδρυμα Μποδοσάκη μαζί με το SolidarityNow ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund των EEA Grants, θα διαθέσει προς την Κοινωνία των Πολιτών περισσότερα από 6 εκ ευρώ για έργα που θα ξεκινήσουν το 2020 και το 2021 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Επιπλέον, θα υποστηρίξει μέσω του ίδιου προγράμματος τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Κλείνοντας, το Ίδρυμα δεν θα μπορούσε να αφήσει χωρίς υποστήριξη τον πυλώνα του περιβάλλοντος, του οποίου η έλλειψη προστασίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη πανδημία. Έτσι, αφιερώνει τον επόμενο κύκλο του Social Dynamο στον τομέα του περιβάλλοντος ώστε όλες οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν να έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα στοχεύει στην υποστήριξη της βιωσιμότητάς τους και στην αύξηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.