Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών (ανενεργή προκήρυξη)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει ότι τροποποιεί την από 21-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Ακολουθεί το νέο κείμενο:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Έλληνα δικηγόρο για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Αθήνα.

Κύρια αντικείμενα υπηρεσιών: 
– Ενδεικτικές υπηρεσίες: Γνωμοδοτήσεις και συμβάσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στην δραστηριότητα του Ιδρύματος, επιμέλεια της νόμιμης λειτουργίας του, χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.
– Ενδεικτικοί τομείς δικαίου: Δίκαιο νομικών προσώπων. Δίκαιο ακινήτων. Δίκαιο μισθώσεων. Εμπορικό δίκαιο. Δημόσιο – Φορολογικό δίκαιο. Εργατικό δίκαιο.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Δικηγορική ιδιότητα.
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών άσκησης δικηγορίας.
– Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνον εγγράφως έως την 31η Οκτωβρίου 2018.
Η έγγραφη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος, καθώς και από πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, υποβάλεται μόνον ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με αναγραφή του θέματος: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις ιδιότητας και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους ενδιαφερόμενους κατά την τελική φάση αξιολόγησης.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των ενδιαφερομένων, κατόπιν συνεντεύξεως. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή αντιρρήσεις.