Προκήρυξη Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών ακαδ. έτους 2021-2022 στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου»

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά την χορήγηση τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022 στα κάτωθι επιστημονικά πεδία:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 3. ΥΛΙΚΑ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 4. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 8. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 9. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 11. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 12. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 13. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
 14. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 15. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 Η Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για έρευνα στην Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail στα τέλη Μαίου του 2021.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
 2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή διδακτορικού διπλώματος πανεπιστημίου του εξωτερικού.

Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 1. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1990. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.
 2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
 3. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Για την υποβολή πατήστε εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
 6. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές.
 7. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
 8. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 α) ότι δεν κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας, β) ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, γ) ότι παρέχει ρητή συγκατάθεση προς το Ίδρυμα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό της εξέτασης της υποψηφιότητάς του, δ) ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, καθώς και ε) (για τους άντρες υποψηφίους) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού, καθώς και δικαιολογητικά για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

 • Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά τους.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:

 1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
 2. Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.
 3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 4. Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
 5. Να μνημονεύει το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως χορηγό της υποτροφίας σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά στη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την εκλεκτή κοινότητα των 2.500  υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτυώσεις, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

 ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται μέσω email στο [email protected].