Κάρι (Κυριακή) Χατζηβασιλείου

Κύρια Ερευνήτρια/Σύμβουλος στο Tavistock Institute Germany (TIG) και τον μητρικό του οργανισμό, το Tavistock Institute of Human Relations (TIHR)

Η Κάρι Χατζηβασιλείου είναι Κύρια Ερευνήτρια/Σύμβουλος και από κοινού υπεύθυνη για το σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο έργων έρευνας και αξιολόγησης σε επίπεδο Ε.Ε. στο Tavistock Institute Germany (TIG) και τον μητρικό του οργανισμό, το Tavistock Institute of Human Relations (TIHR). Πριν από την ένταξή της στο TIG/TIHR, εργαζόταν στο ICF, όπου, ως Τεχνική Διευθύντρια, ήταν αρμόδια για έργα έρευνας και αξιολόγησης στους τομείς των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την απασχόληση.

Συνολικά, η Κάρι έχει πάνω από 28 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση στους τομείς της απασχόλησης και των αγορών εργασίας (που περιλαμβάνουν τις νέες μορφές απασχόλησης όπως π.χ. άτυπες μορφές απασχόλησης και τους νέους τρόπους εργασίας, όπως π.χ. εργασία εξ αποστάσεως / τηλεργασία), των συστημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (μεταξύ των οποίων τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση, μαθητείας και πρακτικής άσκησης), καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, της ανάπτυξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και της συμβατικής και εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικής) μάθησης) σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στη διάρκεια των χρόνων αυτών, διαχειρίστηκε μεγάλο αριθμό έργων σχετικών με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση και επιμόρφωση, τις δεξιότητες και τις πολιτικές απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, ήταν επικεφαλής της πρώτης μελέτης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πρακτική άσκηση, η οποία κάλυψε και τα 27 Κράτη Μέλη και αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τον Μάρτιο του 2014. Πιο πρόσφατα, ήταν υπεύθυνη έργου της μελέτης του Cedefop σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, που πραγματοποιήθηκε για το σύνολο της ΕΕ και αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση της τρέχουσας πρωτοβουλίας «Upskilling Pathways» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Τη διετία 2018-19, ήταν μία από τους τέσσερις εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιλογές για τη μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», του εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση των νέων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση του τρέχοντος προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία».

Υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η Κυριακή έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) στις Εργασιακές Σχέσεις και τη Διαχείριση Προσωπικού από το London School of Economics (LSE). Από το 2007 έως το 2019 χρημάτισε μέλος του Συμβουλίου της UK Evaluation Society (UKES). Είναι μέλος του European Professional Women’s Network (EPWN), της International Alliance of Women (IAW) και του City Women’s Network, όπου κατά τη δεκαετία του 2000 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ.