Απόσπασμα Πρακτικού Νοεμβρίου 2020 – 567 – Θ 9 Διακήρυξη Διαγωνισμού Έρευνας ACF PDP2