Φορέας Υλοποίησης: Genderhood

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του οδηγού “Συναι/no για εκπαιδευτικούς” που παρέχει τα εργαλεία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της συναίνεσης και της έμφυλης ισότητας σε μαθήτριες/ές. Ο οδηγός  περιλαμβάνει δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών, οι οποίες  αναπτύσσουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ενός ασφαλούς, με σεβασμό, μαθησιακού περιβάλλοντος, που προάγει τα υγιή όρια και τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.