Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας

Το  έργο έχει πολλαπλές δράσεις:

  • δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας από την Ένωση Κυριών Δράμας,
  • αντιμετωπίζει την ειδική ανάγκη δημιουργίας κανονισμού για την προστασία των παιδιών, μέσω σχετικής εκπαίδευσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και τον νορβηγικό φορέα Alternative to Violence,
  • υλοποιεί θεματική δράση σε τέσσερις Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Δράμας για γυναίκες ηλικίας 18-60 ετών με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα μέσω βιωματικών εργαστηρίων, σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Σεβαστή Χατζηφωτίου.