Φορέας Υλοποίησης: Home-Start Ελλάς

Το έργο, ανταποκρινόμενο στις διαπιστωμένες ανάγκες του φορέα, θα εστιάσει κατ’ αποκλειστικότητα στην ενδυνάμωση του φορέα σε τρεις τομείς που αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς την ομάδα-στόχο: την οικονομική  βιωσιμότητα, τις διαδικασίες προσέλκυσης εθελοντών και τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών.