Αναμόρφωση αίθουσας και αγορά εξοπλισμού για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (Ν.Μ. Μολάων) καλύπτει το κόστος αναμόρφωσης της αίθουσας προκειμένου να τοποθετηθεί αξονικός τομογράφος στη Μονάδα. Η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου θα αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ν.Μ. Μολάων, παρέχοντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τη δυνατότητα διενέργειας νέων εξετάσεων, καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης περισσότερων περιστατικών.

Ο Δωρεοδόχος
Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ιδρύθηκε το 1966 και σκοπός της είναι η παροχή ισότιμα για κάθε πολίτη πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης, η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας και η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά αποφάσεις. Στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων παρέχεται ήδη ειδίκευση Παθολογίας σε Ιατρούς, πρακτική άσκηση σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής).