Οικονομική ενίσχυση

Ο Δωρεοδόχος
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωταρχικός σκοπός του είναι η εθελοντική πυροφύλαξη των δασών της Αττικής και ιδίως ο έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και η παροχή κάθε είδους βοήθειας- στα μέτρα του δυνατού- προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης πυρκαγιών.