Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
OMNIBUS

Σκοπός της Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αφενός μεν προς τα οικογενειακά μέλη και τα οικεία πρόσωπα των εξαφανισθέντων ατόμων, αφετέρου προς τους ίδιους τούς (ηθελημένα ή αθέλητα) εξαφανισθέντες.