Βιωματικό Εργαστήρι-Τρίτη Ηλικία και Ψηφιακές Συναλλαγές

Το έργο «Βιωματικό Εργαστήρι: Τρίτη Ηλικία & Ψηφιακές Συναλλαγές» σχεδιάστηκε από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με σκοπό να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και να συμβάλει στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους. Το Ίδρυμα Mποδοσάκη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας δυνατής και ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών, στηρίζει τη δράση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Το έργο περιλαμβάνει οχτώ διήμερα βιωματικά εργαστήρια που ως  στόχο έχουν την εξοικείωση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας με τη χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Οι συμμετέχοντες στα βιωματικά εργαστήρια θα καταρτιστούν στις απαιτούμενες βασικές ψηφιακές δεξιότητες και θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για να διενεργούν μόνοι τους ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και ηλεκτρονικές αγορές. Το έργο υλοποιείται σε έξι πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Λαμία, Λάρισα, Ναύπακτο, Κατερίνη και Βέροια.

Ο Δωρεοδόχος
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) αποτελεί πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας και αποσκοπεί να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. Οι αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας είναι η συμμετοχή, η ενημέρωση, η επιλογή κι η παρέμβαση.