Το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται χρηματοδοτικά προγράμματα και δωρεές τρίτων με μια σειρά διαδικασιών που επιτρέπουν:

1/ Την άριστη υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ή προτάσεων που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί με διαφανείς διαδικασίες, συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής

2/ Τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των έργων, την αξιολόγηση της προόδου τους και τη συστηματική αναφορά προς τους χρηματοδότες

3/ Τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των έργων (κοινωνικού, περιβαλλοντικού, ή άλλου)

Οι βασικοί μηχανισμοί διαχείρισης προγραμμάτων είναι οι ακόλουθοι:

 

Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων & Δωρεών: εμπλέκεται στην καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος, στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και στην αναφορά προς τους δωρητές. Οι Διαχειριστές προγραμμάτων και δωρεών έχουν την ευθύνη απέναντι στους δωρητές για την εξέλιξη του προγράμματος, την παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου του προγράμματος.

Υποστήριξη σε επίπεδο οικονομικών, νομικών υπηρεσιών καθώς και σε επίπεδο επικοινωνίας και προβολής παρέχεται από τα αρμόδια τμήματα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα των δωρητών ή δωρητριών οργανισμών.