Προκήρυξη θέσης: Communications Officer (w/ digital expertise)

Βασική Αποστολή του ρόλου για το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα βάσει των τεσσάρων στρατηγικών του πυλώνων: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Επιπλέον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Communications Officer με digital εξειδίκευση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. O Communications Officer στοχεύει στη βέλτιστη προβολή του Ιδρύματος και των προγραμμάτων του, με έμφαση στα ψηφιακά κανάλια.

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου

Η συμμετοχή στην υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Ιδρύματος, με έμφαση στην ψηφιακή προβολή του:

 1. H βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων του Ιδρύματος, των προγραμμάτων του (Social Dynamo, BLOD)  και της προβολής τους (π.χ. newsletters) και ο συντονισμός της μετάβασης σε νέες ιστοσελίδες
 2. Η διαχείριση της social media παρουσίας του Ιδρύματος και των προγραμμάτων του (Social Dynamo, BLOD)
 3. Η online διαφήμιση του έργου του Ιδρύματος
 4. Η καθοδήγηση και υποστήριξη άλλων διευθύνσεων του Ιδρύματος σε θέματα ψηφιακής επικοινωνίας
 5. Η δημιουργία υλικών επικοινωνίας (π.χ. βίντεο) για τους σκοπούς του Ιδρύματος
 6. Η παρακολούθηση της τήρησης των branding guidelines του Ιδρύματος
 7. Η διαχείριση εξωτερικών συνεργατών του Ιδρύματος
 8. Η συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων για τους σκοπούς του Ιδρύματος

Οι απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τον ρόλο εργασίας

 1. Σπουδές σε Επικοινωνία ή Μάρκετινγκ
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προτιμητέος
 3. Εξαιρετική χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο
 4. Κειμενογραφικές ικανότητες
 5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία έξι (6) ετών σε θέση Επικοινωνίας, εκ των οποίων (4) έτη, κατ’ ελάχιστον, σε digital επικοινωνία (social media, δημιουργία και διαχείριση websites, newsletters, online διαφήμιση)
 6. Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο. και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα
 7. Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Οι απαιτούμενες δεξιότητες για τον ρόλο

 1. Εξαιρετικός γραπτός λόγος
 2. Σωστός προγραμματισμός & οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 3. Έμφαση στη λεπτομέρεια
 4. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 5. Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 6. Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 7. Γνήσιο ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με τίτλο Communications Officer (w/ digital expertise) έως 2 Δεκεμβρίου:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και τα αγγλικά, συνοδευόμενο από φωτογραφία
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στην τελική φάση αξιολόγησης, θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψηφίους,  αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν