Προκήρυξη θέσης: Communications Officer

Βασική Αποστολή του ρόλου για το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα βάσει των τεσσάρων στρατηγικών του πυλώνων: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Επιπλέον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Communications Officer για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. O συγκεκριμένος ρόλος στοχεύει στη βέλτιστη προβολή προγραμμάτων, για παράδειγμα Active Citizens Fund και CERV/Build, και συμμετέχει στην υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Ιδρύματος.

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου

Η επικοινωνιακή προβολή προγραμμάτων (π.χ. Active Citizens Fund και CERV/Build) και η συμμετοχή στην υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Ιδρύματος:

 1. H προβολή των προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγράμματων και Δωρεών (έλεγχος υλικών επικοινωνίας φορέων υλοποίησης, διοργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία ανακοινώσεων, διαχείριση ιστοσελίδας, επιμέλεια σελίδας Facebook, δημιουργία newsletters, συγγραφή άρθρων)
 2. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τους σκοπούς του Ιδρύματος
 3. Η δημιουργία υλικών επικοινωνίας για τους σκοπούς του Ιδρύματος

Οι απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τον ρόλο εργασίας:

 1. Σπουδές σε Επικοινωνία
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προτιμητέος
 3. Εξαιρετική χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο
 4. Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο
 5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία επτά (7) ετών σε θέση Επικοινωνίας
 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση σύνθετων εκδηλώσεων, στη συγγραφή διαφορετικών τύπων κειμένου, και στη διαχείριση ιστοσελίδων
 7. Γνώση του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών και κατανόηση του ρόλου του τρίτου τομέα στην Ελλάδα
 8. Εμπειρία στην επικοινωνιακή διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί

Οι απαιτούμενες δεξιότητες και αξίες για τον ρόλο:

 1. Εξαιρετικός γραπτός λόγος – κειμενογραφικές και συγγραφικές ικανότητες
 2. Άριστος προγραμματισμός και οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 3. Κριτική σκέψη
 4. Έμφαση στη λεπτομέρεια
 5. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 6. Ομαδικό πνεύμα
 7. Διαπροσωπικές ικανότητες/ ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 8. Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 9. Γνήσιο ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με τίτλο Communications Officer  έως 4 Σεπτεμβρίου:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και τα αγγλικά, συνοδευόμενο από φωτογραφία
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά

Στην τελική φάση αξιολόγησης, θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψηφίους,  αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη.

Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν.