Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης  οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση , σε ποσοστό 90%, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, σε ποσοστό 10%, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του, από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2025, το BUILD θα δημοσιεύσει 2 ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για επιχορήγηση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  συνολικού ύψους € 2,3 εκ., με σκοπό  να επιχορηγήσει περίπου 40 έργα στην Ελλάδα και 10 στην Κύπρο. Οι προσκλήσεις στοχεύουν στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προωθούν την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τη συνηγορία, το κράτος δικαίου, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ΟΚΠ σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων. Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι οι ΟΚΠ και οι ευάλωτες ομάδες, ωστόσο, οι δραστηριότητες του έργου θα εμπλέκουν επίσης  φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα ενημέρωσης,  δημόσιους υπαλλήλους,  εκπαιδευτικούς , καθώς και το ευρύ κοινό.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΟΚΠ στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την προώθηση της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της βιωσιμότητάς τους, με απώτερο σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία στην Ευρώπη μίας ανθεκτικής και δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)

*Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027. Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα CERV.

Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Build και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγραμμάτος, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος εδώ.