Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Ίδρυμα δεν διατηρεί αρχείο βιογραφικών που υποβάλλονται αυθόρμητα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να μην προβαίνετε σε αυθόρμητη υποβολή  βιογραφικών, καθώς αυτά δεν εξετάζονται.


Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργή προκήρυξη.