Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Μποδοσάκη δέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας και εξετάζει αιτήματα οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τακτικού ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων που υλοποιεί. Οι αποφάσεις για τις επιχορηγήσεις κάθε έτους λαμβάνονται και ανακοινώνονται τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Προϋποθέσεις επιχορήγησης:

  • Η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν αιτήματα που αφορούν στην αγορά εξοπλισμού για νοσοκομεία ή ερευνητικά κέντρα, για τα οποία το μέγεθος της επιχορήγησης μπορεί να φθάσει ως τις 50.000 ευρώ.
  • Το Ίδρυμα δεν επιχορηγεί λειτουργικά έξοδα και μισθολογικό κόστος.
  • Το Ίδρυμα δεν στηρίζει αιτήματα που αφορούν στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαγωνισμών ή άλλων συναφών δράσεων και δεν χρηματοδοτεί τη συμμετοχή σε αυτά.
  • Για να επιχορηγηθεί μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, θα πρέπει να είναι σε λειτουργία  1 τουλάχιστον χρόνο. Οι οργανώσεις που θα επιλεγούν για επιχορήγηση από το Ίδρυμα θα κληθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) που προσφέρει το Ίδρυμα μέσω της πρωτοβουλίας Social Dynamo.

Για το έτος 2021, το Ίδρυμα αποφάσισε να διαθέσει τον προϋπολογισμό του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων αποκλειστικά για την ενίσχυση της παιδείας και της υγείας, δύο πυλώνων που εξ αιτίας της πανδημίας του COVID-19 χρειάζονται τη στήριξη μας όσο ποτέ άλλοτε.

Πιο συγκεκριμένα, στον πυλώνα της παιδείας το Ίδρυμα μέσω του προγράμματός του «Ψηφιακό Σχολείο για όλους», που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχολικές δομές της χώρας με τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και με δράσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με νέες τεχνολογίες. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Στον πυλώνα της υγείας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία και την ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Ίδρυμα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας θα στηρίξει τα νοσοκομεία αναφοράς και νοσοκομεία της περιφέρειας με την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Σε συνέχεια της αξιοποίησης του προϋπολογισμού του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων του Ιδρύματος για τις προαναφερθείσες ανάγκες, η σχετική πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων δεν θα δεχθεί αιτήματα προς υλοποίηση το 2021.