Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του:

  • την προαγωγή της Παιδείας
  • την αναβάθμιση της Υγείας
  • την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • την προστασία του Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΩΝ

Το Ίδρυμα με γνώμονα τη χαρτογράφηση κοινωνικών αναγκών που διενεργεί κατ’ έτος αποφασίζει και διαμορφώνει το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δωρεών σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Ελλάδα για δράσεις που εμπίπτουν στους πυλώνες δράσης του με τους εξής τρόπους:

  • Δωρεές σε στοχευμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες του Ιδρύματος. Ενδεικτικά, το 2022 στον πυλώνα της παιδείας, πέραν των δικών του προγραμμάτων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την εθνική μεταρρυθμιστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχολικές δομές της χώρας με τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, στον πυλώνα του περιβάλλοντος, συμμετέχει στην αντιμετώπιση της κρίσης των καταστροφικών πυρκαγιών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μακροπρόθεσμης δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  • Το «Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών», στο οποίο υποβάλλονται αιτήματα από δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις έως € 5.000. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης Προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.