Η 1η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ευαισθητοποίηση και  κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στοχεύει στη διάδοση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτά κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με αυτά.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1.172.222€ (950.000€ για την Ελλάδα και 222.222€ για την Κύπρο) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Εξοικείωση των πολιτών και των ΟΚοιΠ με τις αξίες της Ε.Ε. και ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης, σεβασμού και προώθησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και των συνεργειών μεταξύ των ΟΚοιΠ, των ενδιαφερόμενων μερών και των συμμετεχόντων σε θέματα που σχετίζονται με την προώθηση των αξιών και των δικαιωμάτων της Ε.Ε.
  • Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις αξίες και τα δικαιώματα της Ε.Ε.
  • Βελτίωση της ικανότητας των ΟΚοιΠ να συμβάλλουν ενεργά στον δημοκρατικό και κοινωνικό διάλογο καθώς και να ενισχύσουν το έργο τους.
  • Προώθηση μιας κουλτούρας με ευρωπαϊκή προοπτική στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Υποστήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με ΟΚοιΠ σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με στόχο την προώθηση του σκοπού της εν λόγω πρόσκλησης.

Για το πλήρες κείμενο της 1ης πρόσκλησης παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο εδώ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία βαθμολόγησης και επιλογής, παρακαλούμε να  ανατρέξετε στο αρχείο «Οδηγίες προς Υποψήφιους».